top of page

בס"ד

תקנון אתר .tagel-haaretz.co.il להלן “האתר” מצד אחד לבין גולש ו–או רוכש להלן ה“גולש” מצד שני תקנון זה מהווה זיכרון דברים לכל דבר לעניין ובא להציג את יחסי המסחר ותנאי התקשרות בין הגולש לבין האתר.

מובהר בזאת שהדומיין ואתר האינטרנט הינם בבעלות בילעדית של משתלת תגל הארץ – תומר אהרוניאן. כל התמונות,הגרפיקה,קבצי וידאו ו/או אודיו,כיתוב,צבעים,מעוגנים בזכויות יוצרים והשימוש בהם אסור .

כללי

“האתר” : החברה , בעלי האתר , ספקי הסחורה באתר כולם ביחד נכתבים לשם הבהירות בתקנון זה .

“הגולש” : הלקוח , המזמין , הרוכש בפועל או מי מטעמו , מקבל השירות כולם יחד נכתבים “גולש ” או “רוכש” או “לקוח” ולשם הנוחיות בלבד.

“תקנון” – באתר זה התקנון מהווה הסכם בין הצדדים שתנאיו מובאים להלן.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה/הצעה שתתבצע על ידך באמצעות האתר,תקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך ובין מפעילי/בעלי האתר,עקב כך,הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

גלישה באתר ו/או רכישת אחד ממוצריו,מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון.

במידה ואינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש ו/או רכישה/הצעה באתר זה.

מבוא

האתר הוא אתר וירטואלי באינטרנט ומהווה חנות וירטואלית בו מוצגים מוצרים מסוגים שונים.

לאתר משתלה פיזית הממוקמת ברחוב קרלינסקי 35 כפר סבא

טלפון– 054-5470267 בתקנון זה מובאים תנאים מגוונים לגבי הזמנות , רכישות ,דיוורים ,ביטולים , התניות ואו שילוח מוצרים ומועדים שיפורטו להלן.

יש לקרוא בעיון את התקנון וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש או רכישה באתר .

התיאור והנוסח בתקנון יהיו בלשון רבים או יחיד ולצורך בהירות ונוחות בלבד.

זכאות שימוש באתר

לכל תושב מדינת ישראל ואשר מלאו לו 18 ואילך.

לכל מי שיש ברשותו תא דואר אלקטרוני תקין ואשר פרטיו האישיים מולאו נאמנה בטופס ההרשמה לאתר לרבות כתובת , תעודת זהות ,טלפון .

סוגי מכירות באתר

מוסכם ומותנה בזאת שהאתר יציע מכירות רגילות ומכירות קבוצתיות בלבד.האתר אינו מציע מכירות פומביות וזאת עד להודעה חדשה.

“מכירות קבוצתיות” – הינן מכירות רגילות של מוצרים אשר כמות המינימום (הקטנה) תוגבל כתנאי וכמו כן כמות המקסימום של המוצרים תוגבל גם כן , כל זה אלא החליט הספק באתר להסיר מגבלה של כמות מינימום או כמות מקסימום ולשיקול דעתו הבלעדית של הספק ואו האתר בלבד.

מכירות רגילות” –מכירות של מוצרים המופיעות באתר עם מחיר ותנאים .

הרשמה לאתר

בזמן ביצוע רכישה באתר יש לבצע רישום חד פעמי הכולל הכנסת פרטי הלקוח ודואר אלקטרוני.

הלקוח מודע בזאת שבמידה וסיפק את תיבת הדאר האלקטרוני ייחשב הדבר כהסכמה מפורשת להכנס לרשימת הדיוור של האתר.

הלקוח מסכים בזאת שבמידה ונרשם לאתר וסיפק את תיבת הדאר האלקטרוני שלו יהה הדבר כהסכמה מפורשת לקבלת דברי פרסום,מבצעים, ו/או כל התקשרות אחרת עם האתר או בעליו.

הלקוח יוכל במידה וירצה ,להסיר את עצמו מרשימת הדיוור בכל זמן שהוא אם עי הודעה בכתב,במסר אלקטרוני,בפקס ו/או בהודעה טלפונירכישות באתר:

בכל כניסה למוצר באתר ובכל סוג של מכירה יש לבצע הרשמה אלא הלקוח מוגדר כלקוח רשום.

הלקוח יבצע את השתתפות ברכישה בכל מכירה כזו או אחרת לא לפני שהוא מקבל על עצמו את תנאי הרכישה והתקנון באתר. האתר והגולש מצהירים שהשתתפות במכירה כמוהם כמו רכישה עם כל המשתמע בה .

לאחר ביצוע רכישה שהושלמה יקבל הגולש אישור לגבי הרכישה . האתר יפנה לגולש ביום או באחד מימי העבודה שיבואו לאחריו על מנת לתאם את אספקת המוצר או להודיע על חוסר זמני במלאי או על טעות שנעשתה במיפרט המוצר או כל טעות אחרת שנעשתה לא בזדון.

רכישות יתבצעו רק בפועל על ידי אישור כרטיס האשראי .

* הזמנות טלפוניות עיי האתר לא יהוו הזמנה בפועל אלא אם כן הושארו פרטי אשראי

מועדי אספקה יחלו רק לאחר קבלת האישור מחברת כרטיסי האשראי.

כרטיס אשראי שנמסר על ידי גולש ואשר אישור של חברת כרטיסי האשראי תסורב תהווה ראיה לביטול עיסקה מבחינת האתר . הגולש יכול לפנות ולתקן את האישור לתשלום וזאת במידה והאתר יאשר את השינוי .

לתשומת לב, כפי שמפורט בפרק “ביטול עסקה” , במקרה של ביטול עסקה או מכרז יהא רשאי האתר לחייב את הרוכש בתשלום “דמי ביטול” של עד 5% ממחיר המוצר שנרכש או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם. דמי ביטול יגבו רק במקרה של ביטול עסקה שהיא לא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי.

ביטול עסקה ע"י הגולש

ביטול עסקה מהווה כל שינוי של לקוח אשר ביצע פעולה של רכישה או ולמעשה ביצע פעולת רכישה או הזמנה באתר . כל זאת מרגע לחץ הגולש על לחצן “אישור מכירה” שם ולמעשה אישר לגולש את הרכישה /הזמנה לפי תנאיה ותנאי התקנון במלואו.

הלקוח רשאי לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצר כשהוא באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ“א 1981 ,במידה ומדובר בצמח או עץ או שיח או כל מוצר אחר מן החי או הצומח לא תתאפשר החזרה.

ניתן לבטל רכישה מיום ביצוע העסקה ועד 14 יום מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר מביניהם. הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל מחלקת שירות של האתר או לספק המוצר.

ביטול עיסקה עי הרוכש לפני משלוח המוצר בפועל אך לאחר סליקת כרטיס האשראי יחויב הרוכש בדמי הסליקה בלבד שהינם 2.5 אחוז מערך המוצר.

בנוסף, דמי המשלוח במקרה של ביטול יחולו על הלקוח כמקובל בדואר או שליח

אין לבטל עיסקה או להחזיר מוצר ללא תאום מראש!

מוצר שיישלח ללא תאום יסורב ולא יתקבל.

לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים המוגנים בזכויות יוצרים אשר נפתחו, מוצרים שהוכנו/הותאמו במיוחד לרוכש בעקבות העסקה או מוצרים שהאתר נתבקש על ידי הרוכש להכינם מראש .

לא יתקבל מוצר שאריזתו ואקום ונפתח או נקרע או נחתך גם אם לא נעשה שימוש במוצר!!

ביטול עסקה יתאפשר במקרה של או עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המפרט שפורסם והמוצר שסופק יתבצע הביטול ללא חיוב דמי ביטול.

לגולש או ללקוח לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי האתר שתהא מעבר לסכום רכישת המוצר או מוצרים באתר בפועל . הצדדים מסכימים כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי עליו יידונו הצדדים אם בהסכמה ואו במידה ויהא וויכוח או תביעה בין הצדדים .

אם סופק המוצר ללקוח , חלה חובת החזרת המוצר באופן פיסי אל חנות האתר הראשיים ועל חשבון הלקוח. .המוצר צריך להיות שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא וזאת מבלי שנעשה בו שימוש. היה והמוצר יישלח לאתר באמצעות שליח , אזי שכל האחריות לגבי הגעת המוצר תהא על הגולש בלבד.

ביטול עסקה ע"י האתר

האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל עיסקה/רכישה במקרה של טעות בהגדרת המפרט הטכני,טעות בהגדרת זמני האספקה,ו/או טעות בהגדרת מחיר המוצר/עיסקה או כל טעות קולמוס אחרת.

מוסכם בזאת שטעות כהגדרתה הינה טעות אנוש של אחד מעובדי האתר/חברה או מי מטעמה.

אספקת מוצרים ודמי טיפול, משלוח וביטוח

המוצרים יסופקו לגולש בזמן ובמחיר שמוגדר ליד כל מוצר ומוצר בתוך דף המוצר. לגולש תינתן אפשרות לביצוע איסוף עצמאי ולא לשם דמי משלוח וזאת בתיאום מראש ולפי הנחיות האתר בלבד. זמן אספקה הינו על פי ימי עבודה שאינם כוללים ימי שישי ושבת וחגי ישראל .

“איסוף עצמי” – יעשה מהמשתלה אלא אם יוסכם אחרת.

מוצרים שיוזמנו במשלוח רגיל ישולחו על ידי חברת שילוח מטעם הספק באתר לביתו של הגולש או הלקוח . אם חברת משלוח מטעם הספק איננה יכולה להגיע לכתובת מסוימת או ישוב מרוחק אליו חברת השילוח איננה מגיעה אזי שהשילוח יבוטל . הגולש יקבל הודעה מהאתר ויגדיר כיצד יבקש לקבל את המוצר . האמור מתייחס לישובים מרוחקים או לישובים קהילתיים או קיבוצים שם אין כתובת ברורה וספציפית ידועה מראש . במקרה זה תבוטל העיסקה והלקוח יקבל את הזיכוי והתשלום אם בוצע חזרה וללא כל דמי ביטול או קנס .

משלוחי הזמנות יעשו באמצעות דאר ישראל רשום,יו פי אס, ו/או כל חברת שליחים וזאת עפ שיקול דעתנו הבילעדי.

משלוח באמצעות הדאר יעשה עי דאר ישראל רשום בלבד הכולל בר קוד.

חתימה על קבלת החבילה תהווה אישור לקבלת המוצר . היה ומוצר יגיע כאשר הוא פגום בשל חבטה או סימן של נזק על החבילה , אזי שהרוכש יוכל לסרב לקבל את החבילה או להודיע בו בעת להנהלת האתר כדי שזו תקבל החלטה ותייתר ללקוח לפתוח את החבילה טרם יחתום ויאשר את קבלתה בשלמותה.

יצויין כי זמני האספקה המקסימליים הם עד 7 ימי עסקים מיום אישור העסקה

חוקי כרטיסי אשראי

הרוכש מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל“רכישה מרחוק” או “רכישה טלפונית” ואו “עסקת אינטרנט” .

האתר שומר את הזכות לא לבצע חיוב בכרטיס אשראי אם מבצע ההזמנה הוא לא בעל הכרטיס האשראי וזאת מטעמי ביטחון .

רוכש שיבצע “הכחשת עסקה” בפניה לחברת כרטיסי אשראי ויזוכה על ידי חברת כרטיסי אשראי . במידה והאתר יוכיח כי כן קיבל את העסקה ואת המוצר לכתובת אותה ביקש לקבל ההזמנה ולמעשה יתברר כי השתמש בפעולת החוק שנועד לטובתו שלא בתום לב , אזי שבמקרה כזה יהיה האתר או מי מטעמו ראשי לתבוע פיצויים בגין האמור ללא צורך בהוכחת נזק.

במידה ומוצר התקבל בפועל אצל רוכש אלא זה פנה לחברת כרטיסי אשראי בטוענה של עסקה מרחוק של חיוב כרטיס אשראי שתבוטל מכל סיבה על ידי לקוח או גולש לא תהווה הסכמה של האתר לביטול זה ותאפשר לאתר לדרוש ולתבוע את כספו ללא הגבלת סכום.

האתר או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא , לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב לרוכש.

רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

אחריות מוצר

המוצרים המופעים באתר זוכים לאחריות לפי תנאי תעודת האחריות המצורפת לכל מוצר ומוצר .ישנם מוצרים ללא אחריות כגון צמחים ועצים

במקרה של ויכוח בנושא שירות ואחריות לאחר קבלת המוצר ולאחר שימוש בתקופת האחריות מסכימים הצדדים מראש כי בכל מקרה של ויכוח או תביעה כספית אזי שבמקרה כזו סכום התביעה כלפי האתר לא יוכל לעלות מעבר לסכום מוצר מקביל ותקין על כפי ערכו ביום התביעה.

“מוצר תקול בתקופת אחריות” – הוא מוצר אשר התקלקל בתקלה שקרתה במערכות המוצר ובשל כך איכות המוצר או השימוש במוצר הוגבלו או נמנעו. מוצר זה מחייב תיקון באחריות של האתר וללא כל תשלום של הגולש /לקוח וזאת לאחר שמסר והחזיר את המוצר ממעבדות החברה.

“מוצר ניזוק בתקופת אחריות” – מוצר שפעולתו הפסיקה בעקבות תקלה תאונתית או נפילה , לחות , רטיבות ,חיבור חיצוני שגוי וזאת לשיקול דעתה הבלעדי של האתר או גם אם לאחר שנפתח במעבדות החברה והתקלה התגלתה שלא במעמד מסירת המוצר לתיקון. במצב זה המוצר יתוקן (ככל שיתאפשר) על חשבון הלקוח . במקרה של ויכוח בין הצדדים לעניין זה מוסכם בין הצדדים שהוויכוח יצומצם לגובה דמי התיקון שיידרש הלקוח לשלם .

מוצהר ומוסכם בזאת שמוצר שיוחזר ללא תעודת האחריות לא יטופל ולא יתוקן ,חובה לשמור על תעודת האחריות ,חן מס ו/או קבלה לא יחשבו כתחליף לתעודת האחריות וזאת בכפוף לפי כל דין!!!

התחייבות הגולש

הגולש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בעת הרכישה ואו ההזמנה כמו גם לאחר הרכישה והאספקה.

הגולש מתחייב להודיע על כל טעות במשלוח המוצר שקיבל או אם קיבל מוצר אחר בטעות או אם קיבל יותר ממוצר אחד שהזמין . לדוגמא אם הלקוח יקבל לביתו שתי חבילות במקום אחת שהזמין או חבילה שאחרת שאיננה מיועדת לו . היה וטעות כזו תתגלה על ידי האתר מתחייב הלקוח לשלם בעבור המוצר את הסכום וערכו ביום אותו קיבל את המוצר וזאת לפי מחיר מחירון החברה והאתר ביום קבלת המוצר אליו בפועל.

סודיות ואבטחת מידע

האתר מתחייב לשמור על סודיות הגולש ולא להעביר פרטים לכל גורם אחר .

האתר ,תכניו , פרטי הלקוחות , מידע עיסקי ואישי הינם שמורים במערכות האתר ומוגנות במיטב מערכות ההגנה האפשריות . האתר מאובטח בטכנולוגית . הפרדה מוחלטת בין שרתי האתר ובין שרתי מסדי הנתונים עליו שמורים נתוני הלקוחות. נתוני כרטיסי האשראי עורבלו באמצעות צופן יחודי ובלעדי כך שאין יכולת ממשית למי שאינו מורשה לאסוף נתונים מבסיס הנתונים של האתר.

כללי

והיה תתגלה טעות במפרט מוצר , מחירו, ,תמונתו, או התאמת התמונה או כל טעות אנוש אחרת. התחייבות האתר היא למוצר כפי שנרשם ולא לכל מצגת אחרת שהוצגה אם בשגגה, שינוי, או טעות אנוש בשגגה .

הגולש מוותר מראש על כל טענה בנוגע לסעיף זה .

סמכות עניינית לשיפוט

בכל מקרה של חילוקי דעות לעניין תקנון זה , הסמכות המשפטית תהא בבית המשפט המוסמך בנתניה בלבד.

bottom of page